auto-portraits

auto-portraits

auto-portraits

genesis

polaroidquarzsandstrand

zeitbilder 1984

zeitbilder 2008

zeitbilder 1984

tagesbild

schreiben über bilder/kunstkritik

polaroidarbeiten 1984/85

o.t. 1980